Thứ ba ngày 27 / 10 / 2020
Tìm kiếm Bất Động Sản


Liên kết website
Văn bản pháp luật
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72 TC/TCT NGÀY 3/10/1995 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 78 TC/TCT NGÀY 30/9/1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 420/TCT-TS NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
CÔNG VĂN CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 2057/BTP-HCTP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2007 VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Công văn số 516 /BXD-QLN V/v triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn TPCP
Công văn số 524/BXD-QLN đề nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg
CÔNG VĂN SỐ 822/BXD- QLN BÁO CÁO VỀ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
CÔNG VĂN SỐ 992/BXD- QLN CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI TIỀN THUÊ NHÀ Ở CỦA SINH VIÊN
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 09/2007/CT-TTg NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2007 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 11/2007/CT-TTg NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2007 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 31/2007/CT-TTg NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ VIỆC KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 32/2007/CT-TTg NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2007 TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
CHỈ THỊ Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 11/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN ĐỒNG THỜI CHO NHIỀU
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 12/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ TRỰC TIẾP
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 23/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2007 BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 29/2007/QĐ-BXD NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33/2007/QĐ-TTg NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2007 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 57/2007/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2007 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2005/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG TRƯỜNG,
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
THÔNG TƯ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 145/2007/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2007/NĐ-CP NGÀY 27/7/20
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 141/2007/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 120/2005/TT-BTC NGÀY 30/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2005/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 99/2007/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92/2007/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ CÓ NGUỒN GỐC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 83/2007/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 39/2007/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN QUẶNG CHÌ, KẼM CHƯA KHAI THÁC
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 09/2007/TT-BTNMT NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 
Liên kết website