Thứ ba ngày 27 / 10 / 2020
Tìm kiếm Bất Động Sản


Liên kết website
Dịch vụ
Dịch vụ định giá bất động sản

Thông thường bt đng sn gm đt đai và các tài sn khác gn lin vi đt, nhưng trong nhiu trường hp bt đng sn là đt đai, nên đnh giá bt đng sn thc cht là đnh giá đt và đnh giá các tài sn gn lin vi đt. Vì vy, trong hot đng đnh giá bt đng sn, vic xác đnh giá ca tng bt đng sn là nhu cu ca hu hết các giao dch và đây chính là mc tiêu ca hot đng đnh giá. 

A. Mục đích định giá bất động sản để phục vụ cho :

•  Bảo toàn tài sản.

•  Mua bán, chuyển nhượng.

•  Biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.

•  Cầm cố, thanh lý.

•  Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.

•  Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.

•  Đền bù giải tỏa.

•  Chứng minh tài sản để du học và vay vốn ngân hàng...

B. Nguyên tắc thẩm định giá bất động sản :

 - Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

 - Chịu trách nhiệm pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả thẩm định giá.

 - Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá.

 - Bảo mật các thông tin của các đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp đơn vị yêu cầu thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có qui định khác.

 

 
Liên kết website